ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

3889 views

สะดวกรวดเร็วเพียง 30 นาที เท่านั้น เฉพาะการตรวจปัสสาวะ (UA) 

สะดวกสบายมีเครื่องดื่ม   กาแฟ น้ำสมุนไพร และน้ำ บริการท่านพร้อม TV และหนังสือ บริการ  ขณะรอผลตรวจ  

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

ตัวแทน
 1. เอกสารใบส่งตัวจากบริษัทประกัน  ( กรณีเป็นบริษัทคู่สัญญา )และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันของบริษัทนั้นๆ
 2. ใบร้องขอตรวจจากบริษัทประกัน  หรือ ใบ Memo
 3. ในกรณีมีการตรวจพิเศษที่ต้องใช้อุปกรณ์ของบริษัทประกัน ให้นำมาด้วย เช่น   BPO , DBS , BPA
 4. ตัวแทนควรแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงรายการตรวจ และการเตรียมตัว  ก่อนการตรวจ

ผู้รับการตรวจ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ออกจากทางราชการ ที่มีรูปถ่าย  เช่น  ใบขับขี่  บัตรข้าราชการ (เอกสารฉบับจริง)
 2. เตรียมความพร้อมในการตรวจ  เช่น  ถ้ามีการตรวจปัสสาวะ กรณีที่เป็นผู้หญิงควรอยู่ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน หรือหลังประจำเดือนหมด 7 วัน
 3. ถ้ามีการตรวจเลือด  เช่น ตรวจเบาหวาน  ไขมันในเลือด ควรงดอาหารและน้ำอย่างน้อย  8 – 12 ชั่วโมง
 4. กรณี ที่เป็นเด็ก (อายุ 0 – 16 ปี) ต้องมีผู้ชำระเบี้ยมาพบแพทย์ด้วย  พร้อมเอกสาร  ทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของเด็ก  และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระเบี้ย (เอกสารฉบับจริง)

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

 1. แจ้งประวัติที่เวชระเบียน  และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า  ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 2. ติดต่อศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ   บริเวณชั้น 2
 3. ตรวจสอบเอกสารจากบริษัทประกัน  เช่น ใบ Memo  ใบส่งตัว ( สอบถามทุกครั้ง กรณีเป็นบริษัทคู่สัญญา )  
 4. ตรวจสอบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน  ใบขับขี่ เป็นเอกสารฉบับจริง  ของผู้มาตรวจร่างกาย
 5. ลงข้อมูลการตรวจใน OPD card
 6. หลังจากนั่งพักประมาณ 5 – 10  นาที  ให้วัดความดันโลหิต   ชีพจร   วัดรอบอกขณะหายใจเข้า , ขณะหายใจออก , วัดรอบเอว
 7. ดำเนินการตรวจตามรายการที่ระบุในเอกสารของบริษัทประกัน   เช่น ตรวจปัสสาวะ หรือเจาะเลือด (กรณี  มีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์  จะเป็นแพทย์แต่งตั้งของบริษัทเป็นผู้ตรวจ)
 8. หลังตรวจสุขภาพโดยแพทย์แต่งตั้งเสร็จ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร และประทับตราสถานพยาบาลในผลการตรวจ  แล้วปิดผนึก และประทับตราสถานพยาบาลปากซอง
 9. ผู้รับการตรวจ หรือตัวแทน รับผลกลับเพื่อส่งบริษัทประกัน
 10. ชำระเงิน  กรณีเป็นบริษัทคู่สัญญา  ให้เซ็นบิลค่าใช้จ่ายเพื่อเรียกเก็บกับบริษัทประกัน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจกรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า