33999 views

 IMG 9428 Small Width

 

ประวัติความเป็นมา

BTH Logo header

จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายแดน ชายทะเลสุดเขตตะวันออกของไทย มีเขตแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีชายฝั่งทะเลยาว 150 กิโลเมตร มีเกาะขนาดต่างๆ รวม 52 เกาะ ภูมิประเทศมีทั้งที่ราบ และชายฝั่งทะเล ภูเขา แม่น้ำและทะเล มีฝนตกชุกช่วงฤดูฝน ฤดูแล้งมีระยะสั้นๆ มีภัยธรรมชาติน้อยเหมาะแก่การทำการเกษตร มีทั้งสวนผลไม้ พืชไร่ ยางพารา พื้นที่ชายฝั่งทะเลเหมาะสำหรับทำการประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กุ้งกุลาดำ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการกสิกรรม และการประมง

จังหวัดตราดมีพื้นที่ทั้งหมด 2,820 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 230,000 คน มีท่าเรือดี มีภูมิประเทศสวยงามเป็นธรรมชาติ ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย การท่องเที่ยวเริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นในระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีจองจังหวัดตราดอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ จังหวัดตราดจึงได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรมใน 5 ปีที่ผ่านมา

สำหรับทางด้านสาธารณสุข โดยภาพรวมโรคติดเชื้อหลายอย่างรวมทั้งมาลาเรีย ลดความสำคัญเนื่องจากประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โรคไม่ติดเชื้อ อุบัติเหตุจากการทำงาน และจราจรมีบทบาทมากขึ้น ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีความสนใจดูแลสุขภาพ และการรักษาพยาบาลมากขึ้นตามการพัฒนาทางด้านอื่นๆ จังหวัดตราดมีสถานบริการทางการแพทย์ประกอบด้วย โรงพยาบาลประจำจังหวัด 1 แห่ง ขนาด 300 เตียง โรงพยาบาลประจำอำเภอขนาด 30 เตียง จำนวน 2 แห่งและขนาด 10 เตียง จำนวน 3 แห่ง รวมประมาณ 400 เตียง ซึ่งตามมาตรฐานแล้วจังหวัดตราดควรจะมีเตียง 1,000 เตียง สำหรับประชากร 230,000 คน ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน เมื่อประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพหรือเจ็บป่วย จึงพากันไปรับบริการที่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรีหรือกรุงเทพ ซึ่งมีสถานพยาบาลเอกชนรองรับความต้องการ ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และการต้อนรับที่น่าพอใจ

ปัจจุบัน

โรงบาลกรุงเทพตราด เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัยแห่งแรกในจังหวัดตราด โดยเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540  ปัจจุบันเปิดเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง พร้อมให้ บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ท่านและครอบครัวอย่างมีคุณภาพ ด้วยความห่วงใยและเอื้ออาทร โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา ตลอดจนบุคลากรด้านการรักษาพยาบาลที่พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039-552-777
ฉุกเฉิน tel 1719